Algemene voorwaarden voor promoties

Hieronder vind je de normale algemene voorwaarden en speciale algemene voorwaarden voor promoties van Omnia Retail en promoties voor G2

Ingangsdatum: 25 juli 2022

gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash

Normale algemene voorwaarden voor promoties

Lees deze normale algemene voorwaarden voor promoties en de bijbehorende speciale algemene voorwaarden voor promoties zorgvuldig door.

Artikel 1: Definities

1. ‘Promotie’: Promotionele prijsvraag of promotieactie, zoals beschreven in de speciale algemene voorwaarden voor promoties.

2. ‘Promotiegebied’: Het gebied waar de promotie plaatsvindt.

3. ‘Promotieperiode’: De periode waarin de promotie loopt, zoals bepaald in de speciale algemene voorwaarden voor promoties.

4.  ‘Algemene voorwaarden voor promoties’: Deze normale algemene voorwaarden voor promoties, de speciale algemene voorwaarden voor promoties en eventuele aanvullende algemene voorwaarden en bepalingen die Omnia Retail B.V. voor of tijdens de promotie heeft aangekondigd via zijn website, externe leveranciers, gelieerde bedrijven of marketingkanalen.

5. De speciale algemene voorwaarden hebben voorrang op de normale algemene voorwaarden voor promoties in geval van een verschil tussen beide.

6. ‘Speciale algemene voorwaarden voor promoties’: De speciale algemene voorwaarden voor promoties vormen een onlosmakelijk onderdeel van deze normale algemene voorwaarden voor promoties en worden samen met de promotie gepubliceerd door Omnia Retail B.V.

7. ‘Deelnemer’: De persoon die deelneemt aan de promotie en daartoe gerechtigd is op basis van deze normale algemene voorwaarden voor promoties.

8. ‘Omnia Retail B.V.’: De statutaire zetel is gevestigd op Danzigerkade 17, 1013 AP Amsterdam, Nederland.

9.  ‘Profijt’: Elk profijt dat wordt verkregen tijdens een promotie, inclusief een prijs, cashback of geschenk, zoals beschreven in de speciale algemene voorwaarden voor promoties. Als het om een prijsvraag gaat, is de winnaar de deelnemer die een prijs ontvangt overeenkomstig het bepaalde in de speciale algemene voorwaarden voor promoties.

10. ‘Website’: De website die in het kader van de promotie wordt gebruikt.

Artikel 2: Deelname

1.  Elke natuurlijke persoon met een permanente woonplaats in het promotiegebied die op het moment van deelname ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de promotie. Omnia Retail B.V. heeft het recht om bewijs te vragen. 

2. De deelnemer moet een bestaand e-mailadres en postadres in het promotiegebied hebben. Deelnemers die gebruikmaken van een onvolledig of fictief e-mailadres, postadres en/of namen kunnen worden uitgesloten van deelname door Omnia Retail B.V. 

3. Medewerkers van Omnia Retail B.V., allen die direct of indirect betrokken zijn bij de promotie, de organisatie ervan of het profijt, of de directe of indirecte verstrekker van het profijt en diens respectieve werknemers, zijn uitgesloten van deelname.

4. In geval van misbruik, fraude, manipulatie, omzeiling of schending van de algemene voorwaarden van promoties, heeft Omnia Retail B.V. het recht deelnemers of groepen deelnemers uit te sluiten. Omnia Retail B.V. heeft het recht dit te doen op grond van verdenking en is niet verplicht de deelnemer hiervan op de hoogte te stellen of bewijs te leveren.

5. Door deel te nemen aan de promotie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor promoties.

6. De deelnemer kan alleen deelnemen aan de promotie tijdens de promotieperiode en alleen op de manier die is beschreven in de speciale algemene voorwaarden voor promoties. Als de deelnemer zijn inzending te laat, te vroeg, op een andere dan de voorgeschreven wijze of anderszins onvolledig indient, wordt hij zonder verdere kennisgeving van deelname uitgesloten.

7. Er zijn geen kosten of voorwaarden verbonden aan deelname, behalve in zoverre is bepaald in de speciale algemene voorwaarden voor promoties.

8.  De deelnemer verklaart en garandeert dat het ingezonden materiaal dat hij in het kader van een promotie ter beschikking stelt aan Omnia Retail B.V., niet onwettig en niet in strijd met de wet is. Met name verklaart en garandeert de deelnemer uitdrukkelijk dat het ingezonden materiaal geen inbreuk maakt op intellectueel-eigendomsrechten of andere rechten van derden, en niet schadelijk, beledigend, racistisch, kwetsend, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met goede smaak of fatsoen is, en op geen enkele wijze misleidend of onwettig is of kan zijn. Indien Omnia Retail B.V. dit naar eigen goeddunken passend of noodzakelijk acht vanwege een van de bovengenoemde redenen of een andere geldige reden, kan Omnia Retail B.V. het ingezonden materiaal weigeren of verwijderen zonder overleg met of toestemming van de deelnemer. 

9. De deelnemer draagt alle huidige en toekomstige intellectueel-eigendomsrechten en andere rechten op het ingezonden materiaal expliciet en onvoorwaardelijk over aan Omnia Retail B.V.;

  1. Zolang de relevante rechten van toepassing zijn, voor zover wettelijk toegestaan,
  2. Omnia Retail B.V. kan het ingezonden materiaal wereldwijd en zonder beperkingen gebruiken en in licentie geven door middel van elk denkbaar medium na afloop van de promotieperiode,
  3. De deelnemer ziet af van elk recht op compensatie in verband met het ingezonden materiaal en de overdracht ervan.

10. Alleen tijdens de promotieperiode mag de deelnemer Omnia Retail verzoeken het ingezonden materiaal te verwijderen, waarna het relevante ingezonden materiaal zo snel mogelijk wordt verwijderd. Dit verzoek leidt tot een nietigverklaring van de deelname in het kader waarvan het ingezonden materiaal is overgedragen. De betrokken deelnemer komt niet langer in aanmerking voor het profijt van die deelname.

11. Indien een deelnemer in strijd met de algemene voorwaarden voor promoties aan de promotie heeft deelgenomen, behoudt Omnia Retail B.V. zich het recht voor om een nieuwe winnaar aan te wijzen voor het betreffende profijt en/of de deelnemer uit te sluiten van deze promotie of eventuele latere promoties. Omnia Retail is niet verplicht tot kennisgeving van het feit dat het profijt nietig is geworden.

12. Deelname door middel van bepaalde scripts, systemen, geautomatiseerde functies of andere methoden die de kans op winnen vergroten, is verboden. 

Artikel 3: Het profijt

1. Het profijt is strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Omnia Retail B.V. 

Artikel 4: Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Omnia Retail B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en aanvullende uitgaven die een deelnemer zou moeten maken in verband met de betaling of het gebruik van het profijt.

2. Met uitzondering van grove nalatigheid of opzet zijn Omnia Retail B.V., zijn medewerkers, partners of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de betaling of het gebruik van het profijt of de deelname aan de promotie van de deelnemer.

3. Met uitzondering van grove nalatigheid of opzet zijn Omnia Retail B.V., zijn medewerkers, assistenten of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten van welke aard dan ook in de software, de computer, het netwerk of het internet die ertoe hebben geleid dat de inzending van de deelnemer te laat, in slechte staat, vertraagd of helemaal niet door Omnia Retail of zijn derden is ontvangen.

4. Omnia Retail B.V. geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitbetaalde profijt en sluit in die zin elke aansprakelijkheid uit, behalve als sprake is van grove nalatigheid of opzet. Omnia Retail B.V. is niet aansprakelijk voor het volgende:

  1. Eventuele gebreken van het profijt,
  2. Het profijt wordt later ontvangen dan aangekondigd, 
  3. Het profijt is ontvangen door de verkeerde persoon,
  4. Het profijt is verloren of beschadigd is geraakt tijdens de verzending
  5. Het profijt of het vervangende profijt wijkt op ondergeschikte punten af van het aangeboden profijt.

5. Omnia Retail B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in geval van fraude door deelnemers. De deelnemer is exclusief aansprakelijk voor de inhoud van het ingediende materiaal dat hij in het kader van de promotie beschikbaar stelt. Omnia Retail B.V. kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

6. De deelnemer vrijwaart Omnia Retail B.V. van elke vordering van derden in verband met de inhoud van het door de deelnemer ingediende materiaal.

Artikel 5: Privacy

1. De persoonsgegevens die de deelnemer in het kader van deze promotie aan Omnia Retail B.V. verstrekt, zijn onderworpen aan de toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy. Omnia Retail verwerkt deze gegevens in zijn hoedanigheid van verwerkende partij uitsluitend voor doeleinden die de goede voortgang van de promotie, eigen marktonderzoek en direct marketing bevorderen, en voor de in artikel 3 genoemde doeleinden. In het kader van bovengenoemde doeleinden kunnen de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een of meer entiteiten van de groep waartoe Omnia Retail B.V. behoort, of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of de gerechtelijke autoriteiten. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht. In sommige gevallen kan de gebruiker deze persoonsgegevens verstrekken via zijn account voor social media, zoals Facebook, LinkedIn of Instagram. In dat geval zal Omnia Retail B.V. alleen de gegevens verwerken die verkregen zijn via social media die nodig zijn om de bovengenoemde doeleinden te realiseren.

2. Elke deelnemer kan kosteloos zijn statutaire recht op toegang tot, correctie van of bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing uitoefenen door een daartoe strekkend schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitsbewijs, per briefpost te sturen aan Omnia Retail B.V., Danzigerkade 17, 1013 AP Amsterdam.

Artikel 6: Klachten

1.  Iedereen met vragen, klachten of opmerkingen kan zich wenden tot de klantenservice van Omnia Retail via het e-mailadres of telefoonnummer dat is vermeld in de speciale algemene voorwaarden voor promoties. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice via het e-mailadres  legal@omniaretail.com of customerservice@omniaretail.com

Artikel 7: Slotbepalingen

1. Omnia Retail B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden voor promoties zonder opgave van redenen te wijzigen of de promotie te annuleren, indien, in het licht van wettelijke of regelgevende bepalingen of interpretaties daarvan door overheidsinstanties, de promotie niet kan worden voortgezet of niet ongewijzigd kan worden voortgezet, indien de verdere implementatie van de promotie daadwerkelijk of anderszins onmogelijk is of onder dezelfde omstandigheden onmogelijk is, of indien de omstandigheden met betrekking tot de promotie zodanig zijn gewijzigd dat de verdere voortgang ervan onredelijke of onevenredige extra kosten of moeilijkheden voor Omnia Retail met zich meebrengt. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden voor promoties kan gedurende de promotieperiode op de website worden geraadpleegd.

2. De inhoud van de algemene voorwaarden is onder voorbehoud van administratieve fouten en interpretatie. Het is niet mogelijk rechten af te leiden uit administratieve fouten of vergissingen van Omnia Retail B.V.

3. Deze algemene voorwaarden voor promoties vallen onder de wetgeving van het promotiegebied zoals bepaald in de speciale algemene voorwaarden voor promoties. Indien het promotiegebied uit meerdere landen bestaat, vallen de voorwaarden onder de wetgeving van de woonplaats van de deelnemer, te weten Nederland.

Speciale algemene voorwaarden voor promoties voor G2

Lees deze speciale algemene voorwaarden voor promoties aangaande de bijbehorende promoties zorgvuldig door. De voorwaarden van G2 Inc. staan hier.

Omnia Dynamic Pricing G2 Boekenclubpromotie 
Promotieperiode: 29-07-2022 tot en met 29-08-2022

1. Deze promotie wordt gepromoot namens de G2 peer-to-peer beoordelingssite voor Omnia Retail B.V, een bedrijf waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op Danzigerkade 17, 1013 AP Amsterdam, Nederland.

2. Deze promotie is uitsluitend per uitnodiging via e-mail en is bedoeld voor gebruikers van Omnia Retail Software as a Service (SaaS), vanaf hier aangeduid als ‘deelnemer’.

3. De promotie begint op 29 juli 2022 en eindigt op 29 augustus 2022 om 23:59 uur.

4. De voorwaarde voor deelname is een volledige, uitgebreide G2-beoordeling van het Omnia SaaS-productaanbod, inclusief vermelding van volledige naam, functie en bedrijf. 

5. Door deel te nemen aan deze promotie gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn naam en inzending via onze marketingkanalen en netwerken kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. Aankondiging van de ontvangers en/of eventuele gerelateerde publiciteit door Omnia Retail, zonder aanvullende betaling of toestemming.

6. Alle persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor deze promotie en worden niet zonder jouw toestemming doorgegeven aan andere partijen.

7. Alle deelnemers van inzendingen die voldoen aan de criteria van de promotie (4.) ontvangen het bij de promotie behorende geschenk en worden binnen twee weken na het einde van de promotieperiode op de hoogte gesteld.

8. Het promotiegeschenk bestaat uit een boekenbundel, aangeboden aan de deelnemer door de Omnia Retail Book Club.

9. Omnia Retail behoudt zich het recht voor om, indien nodig, een of alle titels in de bundel te verwisselen met of te vervangen door alternatieve titels.

10. De deelnemer is ervoor verantwoordelijk om binnen één kalendermaand na de eerste kennisgeving een postadres voor verzending van het geschenk te verstrekken aan Omnia Retail, anders vervalt het promotiegeschenk.

11. Omnia Retail heeft de uiteindelijke beslissing over wie aan de criteria van de promotie heeft voldaan en voor het geschenk in aanmerking komt.

12. Een externe partij zal de levering namens Omnia Retail uitvoeren.

13. Door deel te nemen aan de promotie ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Elke schending van deze algemene voorwaarden door jou maakt je inzending ongeldig.